Whinchat

Saxicola rubetra

Elan Valley, Powys 3/6/16 (0255)

 

Elan Valley 17/6/11 (2159)

Juvenile in the Elan Valley 17/6/11 (2209)

 

Elan Valley, Powys 11/6/10 (0580)

 

Elan Valley, Powys 11/6/10 (0578)

 

Elan Valley, Powys 11/6/10 (0576)

 

Elan Valley, Powys 24/05/08 (3796)